Home
Politika privatnosti

Pravila o zaštiti podataka o ličnosti grupe Neuroth

Za nas – NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o., Milana Tepića 1, Banja Luka i grupu Neuroth [1] – povjerenje kupaca i poslovnih partnera veoma je važno pa zbog toga veliku pažnju posvećujemo bezbjednom i pažljivom postupanju Vašim podacima.

Iz tog razloga za grupu Neuroth važe sledeća načela o ličnosti:

 • zakonske odredbe o zaštiti podataka sprovode se doslijedno,
 • upravljamo se prema međunarodnim standardima informacione sigurnosti,
 • posvećujemo veliku pažnju tome da su naša pravila o zaštiti podataka transparentna i razumljiva za  sva lica čije lične podatke Rukovalac obrađuje.

Iako Rukovalac putem ovog internet sajta ne prikuplja i ne obrađuje dalje podatke o ličnosti, ova Pravila o zaštiti podataka o ličnosti objavljuju se u cilju što djelotvornije i efikasnije primjene načela transparentnosti (obavještavanje svih lica čiji se lični podaci prikupljaju i dalje obrađuju o svim neophodnim informacija u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti) prema svim licima čije lične podatke Rukovalac prikuplja i dalje obrađuje u okviru ili u vezi sa obavljanjem svoje poslovne djelatnosti.

Vaše lične podatke obrađujemo isključivo u okviru važećih propisa.

 1. Ciljevi i važenje Pravila o zaštiti podataka o ličnosti

Svaka osoba ima pravo da se njeni lični podaci, radi poštovanja privatnog i porodičnog života, čuvaju u tajnosti ako za to postoji interes koji zaslužuje posebnu zaštitu.

Ova Pravila o zaštiti podataka o ličnosti obavezujuća su za sve zaposlene kod Rukovaoca koji ih moraju poštovati, a odnose se na obradu ličnih podataka svih lica čiji se podaci obrađuju od strane Rukovaoca, a posebno ličnih podataka kupaca i poslovnih partnera.

 

 1. Zakonitost obrade podataka

Obrada ličnih podataka je zakonita samo ako je ispunjen barem jedan od sledećih preduslova:

 • lice čiji se lični podaci obrađuju je dalo svoju saglasnost za obradu,
 • obrada podataka potrebna je u svrhe sprovođenja predugovornih radnji, zaključenja ili izvršavanja ugovora sa licem čiji se lični podaci obrađuju,
 • obrada je propisana ili dopuštena pravnim propisom,
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica,
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca,
 • obrada služi očuvanju legitimnog interesa Rukovaoca, npr. naplati otvorenih potraživanja. Međutim, to ne važi ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtjevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako se radi o maloljetnom licu. Navedeno je potrebno provjeriti za svaku obradu podataka.

 

Za obradu podataka o ličnosti u okviru ispunjavanja svojih radnih zadataka ovlašćeni su samo zaposleni kod Rukovaoca, koji su eksplicitno zaduženi za prikupljanje, obradu ili korišćenje određenih ličnih podataka.

 

Svim zaposlenima kod Rukovaoca je strogo zabranjeno korišćenje ličnih podataka lica čiji se podaci obrađuju u privatne svrhe ili činjenje tih podataka dostupnim neovlašćenim licima.

 

 1. Povjeravanje obrade podataka Obrađivaču

U slučaju povjeravanja obrade podataka o ličnosti drugom licu, koje vrši obradu u ime Rukovaoca (u daljem tekstu: Obrađivač), Obrađivač se angažuje za obradu podataka bez prenošenja odgovornosti za pripadajući poslovni proces. Zbog toga se, prilikom povjeravanja obrade, treba pridržavati sljedećih mjera:

 • prije zaključivanja ugovora treba provjeriti može li Obrađivač zagarantovati ispunjavanje organizacionih zahtjeva i sigurnosnih mjera koje su nužne za obradu podataka,
 • potreban je pisani ugovor sa Obrađivačem u kojem su ugovoreni zahtjevi vezani za zaštitu podataka i informacionu sigurnost kao i odgovarajuća kontrolna prava, a posebno da se podaci smiju obrađivati samo prema uputstvima Rukovaoca,
 • ako se podaci namjeravaju obrađivati izvan granica Bosne i Hercegovine,Obrađivač mora garantovati nivo zaštite podataka koji odgovara nivou zaštite propisanog važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Bosne i Hercegovine

 

 1. Prenos ličnih podataka

Za prenos ličnih podataka trećoj osobi potrebna je pravna osnova koja može proizlaziti i iz ispunjavanja ugovorne obveze prema ispitaniku ili njegove saglasnosti. Prije prosljeđivanja podataka s primaocem se moraju ugovoriti i moraju se garantovati primjerene mjere zaštite podataka i informacione sigurnosti.

Druga društva Neuroth grupe se u smislu zaštite podataka smatraju trećim licima.

Dostava podataka državnim institucijama ili tijelima sprovodi se isključivo na osnovu relevantnih pravnih propisa.

 1. Prava lica čiji se lični podaci obrađuju

U trenutku prikupljanja podataka lica čiji se lični podaci prikupljaju imaju pravo da o tome budu informisani.

5.1. Informacija o prikupljanju i obradi Vaših podataka

Obrađujemo one lične podatke koje ste nam kao korisnik naše internet stranice i/ili kao kupac i/ili zainteresovana stranka, na primjer, u okviru upita ili registracije ili zaključivanja ugovora stavili na raspolaganje, a to su sljedeći:

matični podaci kupca: ime, prezime, datum rođenja, adresa (poštanski broj, mjesto, ulica), e-mail adresa, broj telefona, JMBG, broj polise dopunskog osiguranja, broj potvrde Fonda za zdravstveno osiguranje (dalje: FZO), šifra kupca,

ostali podaci (spis o kupcu):  svojeručni potpis, podaci o saglasnosti za primanje promotivnih poruka te ostali podaci koje ste nam dali zasebno,

ostali lični podaci, posebno podaci posebnih kategorija (osjetljivi podaci): ljekarski uputi ili nalazi, izvještaji o prilagođavanju.

Prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka naših kupaca koji su nam dostavili nalog FZO-a, prikupljamo i obrađujemo i šifru ljekara kao lični podatak ljekara koji je propisao određeno slušno pomagalo.

Obrada Vaših ličnih podataka sprovodi se na osnovu i u svrhu testiranja Vašeg sluha, ispunjavanja ugovora u okviru prilagođavanja i izrade pomagala (slušni aparati, zaštita sluha, ili slično) kao i ugovora u okviru kupoprodaje takvih proizvoda zajedno s priborom, kao i raznim servisnim uslugama grupe Neuroth. To obuhvata i obradu Vaših ličnih podataka u vezi s naplatom usluga od nosioca zdravstvenog osiguranja ili Vas.

Pravne osnove ove obrade podataka su:

a.) saglasnost koju ste nam dali kao zainteresovana stranka u okviru registracije za našu ponudu i/ili

b.) objava Vaših podataka, odnosno registracija Vaših (biometrijskih) podataka u okviru prilagođavanja naših proizvoda (testiranja i mjerenja sluha, testiranja vida itd.) kako bismo Vašu porudžbinu, kao i  daljnju brigu mogli obaviti na Vaše potpuno zadovoljstvo, dakle priprema za zaključenje, zaključenje i ispunjavanje ugovora i/ili

c.) zakonske obaveze koje moramo ispuniti, kao npr. zakonske obveze čuvanja i dokumentovanja, sprovođenje i administriranje modaliteta obračuna s nosiocem zdravstvenog osiguranja i/ili

d.) marketing i promociju kako bismo se mogli optimalno brinuti o Vama kao kupcu.

Lične podatke prosljeđujemo, odnosno dostavljamo trećim licima samo ako je to potrebno u svrhe ispunjavanja ugovora ili obračuna usluga ili ako ste Vi kao korisnik naše internet stranice i/ili zainteresovana stranka i/ili kupac prethodno dali svoju saglasnost za to.

Sačuvani lični podaci se brišu ako Vi kao korisnik naše internet stranice i/ili zainteresovana stranka i/ili kupac opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, ako Vaši podaci više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su bili sačuvani ili ako njihovo čuvanje iz drugih zakonskih razloga nije dopušteno, odnosno više nije dopušteno. Zahtjev za brisanje ne odnosi se na podatke potrebne u svrhe obračuna, u knjigovodstvene svrhe i za ispunjavanje ostalih zakonskih obveza (obveza čuvanja isprava u oblasti zdravstva).

5.2. Otkrivanje podataka i prenos

Vaši podaci se saglasno zakonskim propisima, otkrivaju spoljnim ustanovama u svrhe obračuna s FZO-om kao nosiocem zdravstvenog osiguranja, te drugim nosiocima osiguranja kod kojih ste osigurani privatno ili izvan Bosne i Hercegovine. Ako je to potrebno, Vaši se podaci mogu otkriti i državnim tijelima, a u slučaju spora i pravnim zastupnicima i sudovima.

Nadalje, Vaši podaci će se na osnovu navedenih pravnih osnova i u navedene svrhe dostaviti sljedećim privrednim društvima, ustanovama i drugim pružaocima usluga:

 • podizvođačima radi izrade pomagala, obavljanja usluge računovodstva, održavanja informacione infrastrukture na kojoj se nalaze Vaši lični podaci, marketinških usluga ili obavljanja usluge call centra, ako se Vaši podaci ne mogu pseudonimovati, a vezano za ispunjavanje ugovora ;
 • Vašem poslodavcu, a vezano za propise o zaštiti u okviru radnog prava, npr. vezano za zaštitu sluha,
 • Ljekarima i drugim zdravstvenim profesijama (ustanove za njegu itd.) u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza saglasno čl. 6. st. 1. lit.c OUZP-a, posebno obaveze čuvanja dokumenata, obaveze vođenja dokumentacije itd.,
 • marketinškim agencijama u svrhe promocije na osnovu i u vezi sa ispunjavanjem ugovora, odnosno ako ste nam za to dali svoju saglasnost.

Vaši podaci se ne prenose u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji ako ona Rukovaocu ne može dati odgovarajuće garancije da će prilikom obrade biti primjenjene mjere zaštite i bezbjednosti podataka, koje su propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

.

5.3. Čuvanje podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaše lične podatke ćemo, dok su u tom obliku, obrađivati, skladištiti i čuvati do završetka poslovnog odnosa ili do isteka obaveza vezano za garanciju, zastarijevanje, kao i zakonskih obaveza čuvanja i vođenja dokumentacije koje važe za nas; osim toga, do završetka eventualnih pravnih sporova u kojima su Vaši podaci potrebni kao dokaz ili do isteka osme godine nakon isporuke posljednjeg slušnog pomagala. Ako se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, Vaše lične podatke čuvaćemo do povlačenja saglasnosti, osim ako po nekom drugom osnovu prestajemo s obradom Vaših ličnih podataka.

Pristup Vašim podacima imaju osobe iz našeg društva koje su zadužene za sprovođenje procesa obrade ličnih podataka, a to su:

 • slušni centar, odnosno poslovnica koja se brine za Vas, kao i naš servisni centar,
 • odjeljenje za marketing i brigu za kupce,
 • proizvodnja i operativa,
 • knjigovodstvo i obračunske službe,
 • eventualno i kontroling.

5.4. Ostvarivanje Vaših prava koje imate kao lice čije podatke Rukovalac obrađuje

Kao lice čije podatke obrađujemo imate dole navedena prava te Vam na raspolaganju stoje dole navedeni pravni lijekovi. Radi ostvarivanja svojih prava i u slučaju pitanja obratite se na:

NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o., Milana Tepića 1, 78000 Banja Luka ili na mejl adresu: 78000banjaluka.ba@neuroth.com

Alternativno se možete obratiti i direktno našem službeniku za zaštitu podataka putem e-mail adrese zaštita.podataka@neuroth.ba

Po potrebi ćete nam možda u odgovarajućem obliku morati dokazati Vaš identitet kako bi se isključilo da neovlašćena treća lica dobiju informacije o Vašim podacima i/ili da se sprovedu neovlašćene izmjene i/ili neovlašćena brisanja podataka.

U slučaju da želite da ostvarite svoja prava, mi se o Vašem zahtjevu moramo izjasniti odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon primanja istog, odnosno u tom roku moramo ispuniti Vaš zahtjev ili navesti hoće li se i zašto rok za izjašnjavanje produžiti za još 60 dana.

a.) Pravo na pristup podacima

Na Vaš zahtjev moramo Vam dati informaciju o tome da li obrađujemo Vaše lične podatke.

b.) Pravo na ispravku i brisanje

Ako Vaši podaci koje obrađujemo nisu ispravno navedeni, molimo Vas da nas o tome obavjestite kako bismo ih mogli odmah ispraviti i/ili dopuniti i/ili ograničiti.

U slučaju da ne želite da Vaše podatke i dalje obrađujemo, molimo Vas, da nas o tome obavjestite. Mi ćemo Vaše podatke odmah brisati i obavijestiti Vas o tome. Ako postoje obavezni pravni, a posebno zakonski razlozi, koji bi spriječili brisanje Vaših podataka, mi ćemo Vas o tome odmah obavijestiti.

c.) Pravo na ograničenje obrade

Možete od nas zahtjevati ograničavanje obrade Vaših podataka ako:

 • osporavate tačnost podataka, i to u trajanju koje će nam omogućiti provjeru tačnosti podataka,
 • je obrada podataka nezakonita, ali Vi odbijate brisanje te umjesto toga zahtjevate da se ograniči korišćenje podataka,
 • Rukovaocu podaci više nisu potrebni za predviđenu svrhu, ali su Vama ti podaci još potrebni za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka u toku je procjenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad Vašim interesima.

d.) Pravo na prenosivost ličnih  podataka

Lične podatke koje smo prikupili od Vas proslijedićemo, na Vaš zahtjev, trećem licu koje ste nam imenovali, s time da će se prenos podataka sprovesti u uobičajenom elektronskom formatu.

e.) Pravo na prigovor

Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije da u svako doba uložite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka. Nakon toga više nećemo obrađivati Vaše lične podatke, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nalažu potrebu za obradom podataka koji su važniji od Vaših interesa, prava i sloboda ili da obrada podataka služi ostvarivanju, sprovođenju ili odbrani naših pravnih zahtjeva.

Posebno protiv obrade podataka u svrhu direktne promocije u svako doba možete uložiti prigovor s učinkom za sve dalje obrade.

f.) Pravo na opoziv pristanka

 

U slučaju kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka, ukoliko želite da prestanemo sa obradom Vaših ličnih podataka. Opoziv Vaše saglasnosti za obradu ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena prije nego što je opoziv izvršen.

 

g.) Pravo na pritužbu

Ako smatrate da pri obradi Vaših podataka kršimo  propise o zaštiti podataka, molimo da s nama stupite u kontakt kako bismo mogli riješiti eventualna pitanja. Naravno, takođe imate pravo pritužbu izjaviti  tijelu nadležnom za zaštitu podataka BiH , kao i bilo kojem nadzornom tijelu unutar Evropske unije.

 1. Organizacija zaštite podataka kod grupe Neuroth

Svaki član uprave, odnosno direktor društva grupe Neuroth odgovoran je da se obrada ličnih podataka u dotičnom društvu sprovodi u skladu sa zaštitom podataka.

U svrhu operativnog sprovođenja zaštite podataka u grupi Neuroth postoji koordinator za zaštitu podataka na nivou grupe kao i savjetodavno vijeće za zaštitu podataka koje je sastavljeno od predstavnika područja IT, proizvodnja, odnosno operativa, ljudski resursi, prodaja i pravna podrška.

Licu za zaštitu ličnih podataka kod Rukovaoca možete se obratiti putem e-maila zastita.podataka@neuroth.ba

Glavni zadaci odjeljenja za zaštitu podataka su, između ostalog:

 • sprovođenje preventivnih mjera, npr. osposobljavanja i smjernica,
 • upravljanje zaštitom podataka, dakle osiguranje poslovnih procesa u skladu za zaštitom podataka
 • odgovori na upite državnih tijela,
 • obrada svih upita klijenata o zaštiti podataka,
 • revizije i kontrole s obzirom na zaštitu podataka
 1. Sankcije

Redovno provjeravamo pridržavanje smjernica i važećih zakona o zaštiti podataka. Prikupljanje, obrada ili korišćenje ličnih podataka u svrhe zloupotrebe biće kažnjeno.

 1. Mjere zaštite

Rukovalac u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na odgovarajući način štiti podatke o ličnosti svih lica čije podatke obrađuje od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promjena ili pristupa, odnosno preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

 

Pravila zaštite ličnih podataka na internet stranicama grupe Neuroth

Vaše lične podatke ne pribavljamo prilikom čistog pregledanja internet stranica grupe Neuroth. Ako se na našim stranicama prikupljaju lični podaci, onda se to uvijek, ako je to moguće, čini na dobrovoljnoj osnovi. Molimo pročitajte donje napomene o zaštiti podataka. Molimo imajte na umu da sami možete spriječiti čuvanje kolačića i da već sačuvane kolačiće, ako to želite, u svako doba možete sami izbrisati. Iskoristite po potrebi i mogućnosti za sprječavanje ili ograničavanje upotrebe i korištenje podataka od strane trećih lica.

a.) Kolačići

Kolačić je datoteka koju – ako to dopuštaju postavke Vašeg pretraživača – postavljamo na Vašem računaru kada posjećujete naše internet stranice ili obavljate određene aktivnosti. Kolačić sadrži određene informacije koje smo poslali Vašem računaru te skladišti određene postavke i podatke za razmjenu s našim sistemom preko Vašeg pretraživača.

Koristimo tzv. sesijske kolačiće („session cookies“) koji se čuvaju tokom Vaših posjeta našim Internet stranicama te se brišu kada završite svoju sesiju. Osim toga, koristimo i trajne kolačiće koji po završetku sesije ostaju na Vašem računaru. Trajni kolačić sadrži identifikator pomoću koga možemo identifikovati Vaš računar. Time možemo poboljšati naše usluge kada ponovo posjetite naše internet stranice, s tim da ne možemo povezati lične podatke s tim identifikatorom.

Ako ne želite da koristite kolačiće, molimo da aktivirate odgovarajuće postavke svog pretraživača koje se kod uobičajenih pretraživača nalaze u meniju „Dodaci“ pod „Postavke“ ili „Opcije za internet“ i rubrici „Zaštita podataka“. Preko ovih postavki možete i izbrisati sačuvane kolačiće.

Ali, imajte na umu da su određeni kolačići potrebni kako bi se omogućile osnovne funkcije internet stranica. Naime, ako ne prihvatite kolačiće neke naše internet stranice možda neće raditi ispravno. U nastavku ćete i saznati kako možete spriječiti čuvanje određenih kolačića.

b.) Mjerenje konverzije Facebook Pixelom

U okviru našeg internet nastupa koristimo Facebook Pixel društva Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”). Njime možemo pratiti aktivnosti korisnika nakon što su vidjeli neki oglas na Facebooku ili su ga kliknuli. Na taj način možemo registrovati efikasnost oglasa na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Tako registrovani podaci su anonimni, dakle, ne vidimo lične podatke pojedinih korisnika.

Međutim, Facebook čuva i obrađuje te podatke o čemu ćemo Vas obavijestiti saglasno našem znanju. Facebook te podatke može povezati s Vašim Facebook-računom i koristiti ih u vlastite promotivne svrhe, saglasno Facebookovoj smjernici za korišćenje podataka m.facebook.com/about/privacyshield/. Facebooku i njegovim partnerima možete omogućiti prikaz oglasa na Facebooku, ali i izvan njega. Dalje, u te svrhe se na Vašem računaru može sačuvati i kolačić.

Saglasnost Facebooku imaju pravo dati samo korisnici stariji od 16 godina. Ako ste mlađi, molimo da se posavjetujete sa svojim roditeljima. Molimo, kliknite ovde ako želite povući svoju saglasnost: www.facebook.com/settings

c.) Remarketing

Mi koristimo Google remarketing tags. Pritom se radi o uslugama društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u nastavku „Google“). Google koristi kolačiće koji se čuvaju na Vašem računaru, a koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja ove internet stranice. Informacije o Vašem korišćenju internet stranica (uključujući Vaše IP adrese) koje generiše kolačić, šalju se Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo čuvaju. (Vidi i informacije o sporazumu o zaštiti podataka). Google potom IP adresu skraćuje za posljednje tri oznake i uslijed toga jasno povezivanje IP adrese s ličnim podacima više nije moguće. Google će te informacije koristiti kako bi se ocijenio Vaše korišćenje internet stranica, izradio izvještaje o aktivnostima na Internet stranici i kako bi se pružile usluge povezane s korišćenjem interneta. Google će te informacije, po potrebi, prenijeti i trećim licima ako je to zakonski propisano ili ako treća lica te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Treće strane, uključujući Google, objavljuju oglase na internet stranicama, a takođe koriste i sačuvane kolačiće radi objave oglasa na osnovu prethodnih posjeta korisnika ovoj Internetstranici. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i čuvanja podataka s učinkom na buduće obrade. Osim toga, korišćenje kolačića od strane Googlea možete i deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. Ali, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internet stranice. Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost da Google Vaše prikupljene lične podatke može obraditi na prethodno naveden način i u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom na buduće obrade.

f.) Doubleclick by Google

Mi koristimo Doubleclick by Google. To je usluga društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, u nastavku “Google”). Doubleclick by Google koristi kolačiće kako bi Vam prezentovao oglase koji su relevantni za Vas. Pritom Vaš pretraživač dobija pseudonimni identifikator (ID) kako bi se provjerilo koji su oglasi prikazani u Vašem pretraživaču i koje ste oglase otvorili. Kolačići ne sadrže lične podatke. Upotreba tih kolačića omogućuje Googleu i internet stranicama njegovih partnera samo objavu oglasa na osnovu prethodnih posjeta na našoj ili drugim internet stranicama. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i čuvanja podataka s učinkom za budućnost. Osim toga, korištenje kolačića od strane Googlea možete i deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove promocije. Informacije o Vašem korišćenju internet stranica koje generiše kolačić, šalju se radi procjene Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo čuvaju. (Vidi i informacije o sporazumu o zaštiti podataka). Google će podatke prenijeti trećim licima samo na osnovu zakonskih propisa ili u okviru obrade podataka od strane izvršitelja. Google Vaše podatke nipošto neće povezati s drugim podacima koje je Google prikupio.

Korišćenjem ove Internet stranice dajete svoju saglasnost da Google Vaše prikupljene lične podatke može obraditi na prethodno naveden način te u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom za budućnost. Osim toga, korišćenje kolačića od strane Googlea možete deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. Ali, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju eventualno nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internet stranice. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom za budućnost na način da sa sljedećeg linka (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) pod tačkom proširena deaktivacija DoubleClick-a preuzmete i instalirate raspoložive dodatke pretraživača.

e.) Conversion Tracking

Naša internet stranica koristi nadalje Googleov Conversion Tracking. Pritom Google Adwords na Vaš računar postavlja kolačić ako ste preko Googleovog oglasa došli na našu internet stranicu. Ti kolačići prestaju da važe nakon 30 dana i ne služe za ličnu identifikaciju. Ako korisnik posjećuje određene stranice na mrežnoj stranici Adwordsovog klijenta a kolačić još nije istekao, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na taj oglas i da je preusmjeren na tu stranicu. Svaki Adwordsov klijent dobija drugi kolačić pa se oni tako ne mogu pratiti preko internet stranica Adwordsovih klijenata. Informacije prikupljene uz pomoć kolačića za konverziju služe za izradu konverzijskih statistika za Adwordsove klijente koji su se odlučili za Conversion-Tracking. Adwordsovi klijenti saznaju ukupni broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas te su preusmjereni na stranicu s oznakom (tagom) Conversion-Trackinga, ali ne dobijaju nikakve informacije pomoću kojih se korisnici lično mogu identifikovati. Ako ne želite da učestvujete u postupku praćenja, možete odbiti automatsko čuvanje kolačića – npr. putem postavke pretraživača koja generalno deaktivira automatsko čuvanje kolačića. Kolačiće za Conversion-Tracking možete deaktivirati i tako što svoj pretraživač podesite tako da se blokiraju kolačići domena www.googleadservices.com. Googleove napomene o zaštiti podataka vezano za Conversion-Tracking pronaći ćete ovdje (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

f.) AdRoll

Naše internet stranice koriste tehnologiju retargeting društva AdRoll (AdRoll, 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, SAD) koja omogava da se našom reklamom ciljano obraćamo korisnicima interneta koji su već pokazali zanimanje za našu internet stranicu i naše ponude. Iz studija znamo da je za korisnika interneta prikazivanje personalizovane reklame prema njegovim interesima zanimljivije od druge reklame. Prikazivanje reklame se kod retargetinga sprovodi na osnovu analize prethodnog korisničkog ponašanja zasnovanog na kolačićima. Naravno da se lični podaci ni ovdje ne čuvaju, isto tako se tehnologija retargetinga primjenjuje uz pridržavanje važećih zakonskih odredaba o zaštiti podataka.

Možete se detaljnije upoznati s izjavom o zaštiti podataka i smjernicama za zaštitu podataka, kao i uložiti prigovor protiv anonimne analize Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja interneta (opt out). U tu svrhu pratite ovaj link: www.adroll.com/about/privacy.

g.) Google Analytics

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics uslugu društva Google Inc. (“Google”) za analizu interneta. Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“ tekstualne datoteke koje se postavljaju i čuvaju na Vašem računaru  i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja internet stranice. Informacije o Vašem korišćenju internet stranica (uključujući Vaše IP adrese) koje generiše kolačić, šalju se Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo čuvaju.

Samo u posebnim slučajevima će se puna IP adresa poslati Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo skratiti. Po nalogu operatera te internet stranice, Google će ove informacije koristiti kako bi se ocijenilo Vaše korišćenje internet stranica, kreirao izveštaj o aktivnostima na internet stranici i kako bi se operatoru te internet stranice pružile daljnje usluge povezane s korišćenjem internet stranice. Google Vašu IP adresu koju je dostavio Vaš pretraživač u okviru Google Analyticsa nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima.

Sljedeće funkcije Google Analyticsa koristimo za reklamu na stranici, to znači za Remarketing, izvještaje o prikazima u mreži Google Displaya te izveštaje Google-Analyticsa o učincima prema demografskim obilježjima i interesima. Google Analytics za reklamu na stranici možete deaktivirati i prilagoditi oglase u mreži Google Displaya preko postavki za oglase ili preko upravljača postavki za oglase.

Čuvanje kolačića možete spriječiti aktiviranjem odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pretraživača, ali Vas moramo upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ove internet stranice. Dalje, možete spriječiti i registrovanje podataka koje je generisao kolačić a koji se odnose na korišćenje internet stranice (uključujući Vašu IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane Googlea tako što preuzmete i instalirate dodatke pretraživača koji su raspoloživi na sledećem linku:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka pronaći ćete na www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno www.google.de/intl/de/policies/.

Registrovanje podataka od strane Google Analyticsa možete spriječiti tako što otvorite sljedeću internet stranicu i preuzmete browser-add-on za deaktiviranje Google Analyticsa: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Postavlja se kolačić za odjavu (OptOutCookie) koji će spriječiti buduće registrovanje Vaših podataka prilikom posjete te internet stranice. Ako uopšteno ne želite da prihvatite kolačiće, molimo, promijenite odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača. Imajte na umu da se time mogu ograničiti funkcionalnosti internet stranice.


[1]* Neuroth International AG, Neuroth GmbH (AT), Neuroth Hörcenter GmbH (DE), Audio lab Austria GmbH, Neuroth Hörakustik Anstalt (LI), Neuroth Hörcenter AG (CH), NEUROTH trgovina d.o.o. (SI), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SI),NEUROTH slušna pomagala d.o.o (HR), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SRB), Neuroth slušni aparati d.o.o. (BiH)